Адвокат Кебеджиев - Бургас

Lawyer Kebejiev Burgas - EN  Адвокат Кебеджиев Бургас - Български

За Контакти:
Площад "Баба Ганка" 8, ет.1
Бургас 8000, България
Факс:: +359 56 824471
Тел.: +359 56 823009
GSM: +359 888 658545
t.kebejiev@abv.bg

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

Адвокат Теодор Кебеджиев е установено име в българските правни среди, с многопрофилни сфери на дейност и дълъг списък от клиенти - български и чуждестранни.

Водещи принципи при осъществяване на дейността му са коректността в деловите отношения с клиентите, дискретност и строго пазене на фирмената и личната тайна на клиентите.

  • При необходимост, при осъществяването на дейността си адвокат Кебеджиев работи в тясно сътрудничество с водещи адвокатски кантори в страната и чужбина.
  • Адвокат Кебеджиев има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти - съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според българското законодателство регистрации в различни институции - данъчни, Национален осигурителен институт, Национален статистически институт и др.
  • Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр. Адвокат Кебеджиев предлага абонаментно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
  • В сферата на недвижимите имоти адвокат Кебеджиев предоставя пълен комплекс услуги - предимно на чуждестранни клиенти. Адвокат Кебеджиев поддържа тесни връзки с няколко реномирани агенции за недвижими имоти и има солиден опит в подготовката и извършвне на всякакви нотариални сделки с недвижими имоти, намиране на подходящ имот в страната съгласно предварително зададени критерии, проучване на правния статус на имота, провеждане на преговори и представителство на клиента по сделката.
  • Адвокат Кебеджиев е специализиран във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право, бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане, реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
  • В областта на административното право адвокат Кебеджиев съдейства на своите клиенти при обжалване на административни актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.


Àäâîêàäñêè óñëóãèАдвокат Кебеджиев, гр. Бургас | Адвокат недвижимости Бургас | Lawyer Teodor Kebejiev Burgas [EN]
Адвокат Теодор Кебеджиев :: Юридически услуги :: Полезни връзки :: Контакти